Herroepingsrecht


Herroepingsrecht (annulering):

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt vóór het einde van de annuleringstermijn.

De herroeping moet worden gestuurd naar:
Rhomberg Schmuck GmbH
Sachsenstrasse 12
75177 Pforzheim
Duitsland
E-mail: info@rhomberg-sieraden.nl

Gevolgen van herroeping:
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type verzending hebt gekozen dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden)uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis hebt gesteld, aan ons terugzenden. De termijn is gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Geen herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.
  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument ( zie noot over gravure ).

Opmerking: Het modelformulier voor annulering vindt u in de voettekst onder "Juridisch" -"Voorbeeldformulier voor annulering.